Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą) w standardzie „prostego języka”

Data aktualizacji dokumentu: 1 stycznia 2022 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz – PIT”).
Z Łukasiewicz – PIT możesz się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 2. telefonicznie: 61 850 48 90
 3. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących ci praw. Z inspektorem skontaktujesz się drogą elektroniczną: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Cele dla których przetwarzamy Twoje dane mogą być różne. Przykładowo:

 1. jeśli kontaktujesz się z nami, to wykorzystujemy Twoje dane, by udzielić Ci odpowiedzi;
 2. jeśli zawierasz z nami umowę, Twoje dane posłużą nam do przygotowania i realizacji umowy;
 3. jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń, potrzebujemy Twoich danych, by móc prawidłowo przeprowadzić te szkolenia;
 4. jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych, robimy to aby spełnić obowiązki beneficjenta takiego projektu;
 5. jeśli jesteś naszym pracownikiem – wykorzystujemy Twoje dane do realizacji obowiązków jako pracodawca.

PRZEPISY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wynikające z RODO. Mogą to być m.in.:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. wykonanie umowy – gdy jej stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podejmowanie działań na żądanie takiej osoby jeszcze przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (lub innych osób fizycznych);
 5. wykonywanie powierzonego administratorowi zadania w ramach:
  1. interesu publicznego,
  2. władzy publicznej,
 6. realizowanie innych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
  1. dochodzenie i egzekucja roszczeń,
  2. marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.
Korzystamy z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

TWOJE PRAWA

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz skorzystać ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy możesz skorzystać ze swoich uprawnień.

WYCOFANIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz – mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi przez cały okres obowiązywania zgody.

SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO)

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych do Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twój obowiązek podania tych danych może być:

 1. wymogiem ustawowym,
 2. wymogiem umownym
 3. warunkiem zawarcia umowy.

Pamiętaj, że jeśli w pewnych sytuacjach nie podasz swoich danych osobowych, może być to złamaniem  przepisów prawa. Niepodanie danych może też powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.