Deklaracja dostępności Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (w skrócie Instytut) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Łukasiewicz – Poznańskiego Instytut Technologicznego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 26.04.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Daniel Hoffmann. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: daniel.hoffmann@pit.lukasiewicz.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (siedziba Centrali, Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Centrum Transformacji Cyfrowych)

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 1. wejście główne – ul. Estkowskiego 6 nie jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 2. wejście B – ul. Szyperska, które jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 3. wejście przez Atrium – ul. Estkowskiego 6, które jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dojazd:
Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu zalecany jest wjazd ulicą Szyperską, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejścia B otwierają się automatycznie, dalej na ścianie po prawej stronie od wejścia znajduje się platforma przyschodowa. Goście mają również możliwość wjazdu na parking podziemny znajdujący się pod budynkiem, skąd mogą skorzystać z windy. Winda jest wyposażona w barierki.
W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek autobusowy na ulicy Estkowskiego. W tym przypadku należy skorzystać z wejścia przez Atrium. Cały budynek posiada kontrolę dostępu, dlatego obowiązuje zasada, że goście poruszają się w asyście pracownika od momentu wejścia do budynku. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą się swobodnie poruszać. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia B, oraz na trzecim piętrze w części A.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
w budynku nie ma sieci indukcyjnej, nie ma również oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań (siedziba Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej)

W siedzibie Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej jeden z pracowników może pomóc w doprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do miejsca docelowego (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty).
Do budynku administracyjnego „B” prowadzą 2 wejścia:

 1. wejście główne – wejście/ wjazd od ul. Bystra 1 nie jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 2. wejście boczne – po prawej stronie od wejścia głównego – od ul. Bystra 1, nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dojazd:
Do siedziby Centrum można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy „Bystra” na ulicy Starołęckiej.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie poznańskiego transportu miejskiego: https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/. W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu goście mają możliwość korzystania z miejsc parkingowych na terenie Instytutu. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście/ wjazd na teren Centrum od ul. Bystra 1. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Portiernia nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Od Portierni przy ul. Bystra 1 do głównego budynku administracyjnego „B” prowadzi ścieżka płyt betonowych. Wejścia główne do budynku znajdują się na wysokim parterze – nie znajdują się na poziomie chodnika. Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody. Schody nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich. Cały budynek posiada kontrolę dostępu, dlatego obowiązuje zasada, że goście poruszają się w asyście pracownika od momentu wejścia do budynku.
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Sala konferencyjna znajduje się na pierwszym piętrze budynku i jest przystosowana dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem hali Grup Badawczych.
Centrum nie dysponuje pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • w głównym budynku Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
 • w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie jest możliwa obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Centrum za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Dostępność architektoniczna budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań (siedziba Centrum Obróbki Plastycznej)

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Dojazd:
Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy „Baraniaka” na ulicy Jana Pawła II.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem hali produkcyjnej.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań (siedziba Centrum Technologii Drewna)

Do budynku A Instytutu prowadzi wejście główne od ulicy Winiarskiej – schodami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrznymi schodami znajdującymi się przy kancelarii – także bez podjazdu. Wstęp na teren Centrum Technologii Drewna odbywa się po zarejestrowaniu wejścia na teren Centrum u pracowników kancelarii. W kancelarii znajduje się telefon z wyszczególnionymi najważniejszymi numerami telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać na teren Centrum od strony ul. Widnej, gdzie znajduje się automatyczna brama wjazdowa, obsługiwana przez pracowników kancelarii lub ochrony (domofon). Następnie korzystając z pochylni dostępnej z poziomu terenu, zlokalizowanej od tyłu budynku A, mogą dostać się do wnętrza obiektu. W korytarzu znajduje się winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych kondygnacji budynku. Winda wymaga obsługi osoby upoważnionej. Budynek jest dwukondygnacyjny. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Centrum brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Teren Instytutu jest monitorowany przez pracowników kancelarii lub ochrony. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dojazd:
Do Instytutu można dojechać komunikacją miejską. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się przy ul. Winiarskiej (przystanek „Uniwersytet Przyrodniczy”).
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
 • nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie jest możliwa obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
 • nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń zaprezentowanej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Dostępność architektoniczna budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań (siedziba Centrum Pojazdów Szynowych)

Wejście do budynków prowadzi przez portiernię, gdzie goście odbierani są przez pracownika Centrum. Budynek główny posiada dwa wejścia, które nie są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody). Wejście do budynku „C” znajduje się na poziomie zero, ale bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dojazd:
Do siedziby Centrum można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Jeżeli chodzi o dojazd własnym środkiem transportu, musimy skręcić z ulicy Warszawskiej w ulicę Mogileńską. Goście mają możliwość korzystania z miejsc parkingowych na terenie Centrum. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy „Mogileńska” przy ulicy Mogileńskiej. Budynki nie posiadają kontroli dostępu, dlatego obowiązuje zasada, że goście poruszają się w asyście pracownika od momentu wejścia do budynku portierni. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
w budynku nie ma sieci indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Centrum nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.