Klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz – PIT”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Z Łukasiewicz – PIT można się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
  2. telefonicznie: 61 850 48 90
  3. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Państwu w związku z tym przysługują.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych jest obsługa przez Łukasiewicz – PIT zgłoszonego przez Państwa przez stronę https://etlog.pl/ zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzane będą dane osobowe podane przez Państwa przy wyrażaniu zgody na obsługę przez Łukasiewicz – PIT zgłoszonego przez Państwa przez stronę https://etlog.pl/ zapytania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, w szczególności, gdy wymaga tego usługa, z której korzysta Łukasiewicz – PIT (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Każde udostępnienie Państwa danych osobowych odbiorcy odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie wynika z innych podstaw prawnych.

Państwa prawa

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od Łukasiewicz-PIT dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają też Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Łukasiewicz – PIT, który jako administrator, w myśl przepisów RODO, każdorazowo przeanalizuje, czy zachodzą przesłanki, aby mogli Państwo skorzystać z ww. praw.

Skarga do prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Łukasiewicz – PIT mógł obsłużyć zgłoszone przez Państwa przez stronę https://etlog.pl/ zapytanie. Niepodanie tych danych uniemożliwi Łukasiewicz – PIT obsługę Państwa zapytania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator Łukasiewicz – PIT nie przetwarza danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.